11111 Rating 4.5 / 4 Votes / 0 Comments / 624 Hits
Pin It
MS: DCG15-73
MT: Cân học toán.
Cân sẽ thăng bàng khi số vòng của mỗi bên đều nhau và nghiêng sang bên có nhiều vòng tròn hơn.
Với 8 vòng tròn có màu sắc, kích thước theo từng cặp, giúp bé phân biệt về:
- Màu sắc
- Số lượng nhiều hơn, ít hơn;
- Nặng hơn, nhẹ hơn.
Size: 15 x 7 x 10 cm
Giá: 125.000 VND
TT: Còn hàng

Số lượng cần mua: